Risk / အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု

the combination of: (i) the probability (or frequency) of occurrence of a defined hazard resulting in adverse consequences; and (ii) the magnitude of these consequences, given the interaction of the hazard with the properties of the exposed system; climate risks thus result from the combination of the probability or frequency of occurrence of specific climate hazards, and the sensitivity and vulnerability of those exposed to such hazards

(၁) ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားသော အန္တရာယ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပွားပြီး မကောင်းသော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေ (သို့မဟုတ် ကြိမ်နှုန်း) နှင့် (၂) ထိခိုက်နိုင် သောစနစ်၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် အန္တရာယ်တို့ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုကို ထောက်ရှုလျက်ယင်း အကျိုးဆက်များ၏ အတိုင်းအတာပမာဏ တို့ကို စုပေါင်း၍ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရာသီ ဥတုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှုများ သည် အတိအကျ ဖော်ပြထားသော ရာသီဥတု အန္တရာယ်များ ဖြစ်ပွားမည့် ဖြစ်နိုင်ခြေ သို့မဟုတ် ကြိမ်နှုန်းနှင့် ယင်းအန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့ရနိုင်သော လူများ၏ ထိခိုက်လွယ်မှုနှင့် အန္တရာယ်ကို မကာကွယ်နိုင်မှုတို့ကို စုပေါင်း၍ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Source: Brooks 2003, Dessai & Hulme 2004, Jones & Boer 2004, IPCC 2007a, Olhoff & Schaer 2010

Leave a Comment