ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူတကွ လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်း

ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွင် MCCA အား ကူညီပေးမလား၊ သို့မဟုတ် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းမှ ဆန့်ကျင်၍ ရေရှည် လိုက်လျော ညီထွေ နေထိုင်နိုင်ရေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အောက်ခြေ ကျေးရွာများ နှင့် မြို့နယ်များတွင် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲရာ၌ ကူညီပေးမလား၊

ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူတကွလက်တွဲ ဆောင်ရွက်ရန် အလုပ်ခေါ်စာ ကြေညာချက်များအား ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။

 

Job Title Job Description Link Post Location Deadline
International Capacity Building and Knowledge Management Assistant

UN-HABITAT VA-I 004 Int’l Consultant for CBA & KM

Nay Pyi Taw 20 May 2017
International Architect

UN-HABITAT VA-I 003 Int’l Architect for Capacity-Building

Nay Pyi Taw 20 May 2017
Senior Admin and Finance Officer Under Selection Nay Pyi Taw
Field Engineer Recruited Pakokku/Laputta
International Policy Expert for new Climate Change Policy Recruited Home-based
with missions
National Policy Expert for new Climate Change Policy Recruited Nay Pyi Taw/Yangon
Film/Documentary
Production Team
Recruited Home-based
with missions
Programme Associate Recruited Nay Pyi Taw
Administrative Assistant Recruited Nay Pyi Taw
Past Announcements
GIS Specialist Recruited Home-based
with missions
15 May 2016
Communications Specialist Recruited Home-based
with missions
15 June 2016
Community Mobilizer Recruited Laputta 28 March 2016
Township Coordinator Recruited Laputta 28 March 2016
Finance and Administrative Assistant Recruited Laputta 28 March 2016
Community Mobilizer Recruited Pakokku 28 March 2016
Finance and Administrative Assistant Recruited Pakokku 28 March 2016
Township Coordinator Recruited Pakokku 28 March 2016
Consultant, Climate Change EbA VIA Specialist Recruited Home-based
with missions
27 March 2016
Socio-Economic Specialist Recruited Home-based with frequent missions to Myanmar 10 December 2015
Specialist in Urban and Regional Planning Recruited Home-based with frequent missions to Myanmar 10 December 2015
Website Developer Specialist Recruited Home-based with missions to Nay Pyi Taw, Myanmar 3 September 2015