ဝေါဟာရအဘိဓါန်

သီးသန့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက ဘာသာပြန်ဆိုမှုအားလုံးကို MCCA ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဘာသာပြန်ဆိုသူမှ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသီးသီး၏အောက်တွင် အယူအဆများ၊ သဘောတရားများ နှင့် ဝေါဟာရများဧ်။ မူလရင်းမြစ်များအားလုံးကို ကိုးကားဖော်ပြထားပါသည်။

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

 

A

Acceptable risk / လက်ခံနိုင်သောဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ

Adaptation / လိုက်လျောညီထွေရှိ(စေ)ခြင်း

Adaptation to climate change / ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းလဲခြင်း

Adaptive capacity / လိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း

Aftershock / နောက်ဆက်တွဲငလျင်

Awareness / သတိပြုနားလည်မှု

B

Biological hazard / သက်ရှိတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော အန္တရာယ်

Building by-laws / အဆောက်အအုံဆိုင်ရာဥပဒေ

Building Codes / အဆောက်အအုံဆိုင်ရာဥပဒေများ

C

Capacity / စွမ်းဆောင်ရည်

Capacity assessment / စွမ်းဆောင်ရည်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ချက်

Capacity Building / စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်

Capacity Development / စွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

Carbon sink / ကာဗွန်ဖယ်အစီအမံ

Climate / ရာသီဥတု

Climate Change / ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း

Climate variability / ရာသီဥတု ကွဲလွဲနိုင်မှု

Community / ရပ်ရွာ

Community-based Disaster Risk Management (CBDRM) / ရပ်ရွာလူထုအခြေပြုဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု

Community-Based First Aid / ရပ်ရွာလူထု ခြေပြုရှေးဦးပြုစုခြင်း

Contingency Plan/Emergency Plan / အရေးပေါ်စီမံချက်

Coping Capacity / ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း

Critical facilities / အဓိကအရေးပါသောအထောက်

Cyclone / ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း

D

Damage and need assessment / အပျက်အစီးနှင့်လိုအပ်မှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ချက်

Desertification / ကန္တာရဖြစ်ခြင်း

Development / ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

Disaster / ဘေး(အန္တရာယ်)

Disaster assessment / ဘေးအန္တရာယ်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ချက်

Disaster Assessment and Response Team (DART) / ဘေးအန္တရာယ်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေး နှင့် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့

Disaster Impact / ဘေးအန္တရာယ်၏သက်ရောက်မှု

Disaster Management / ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု

Disaster Management Committee / ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ

Disaster Management Cycle / ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုစက်ဝန်း

Disaster Management Information System / ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ်

Disaster Management Taskforce / ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့

Disaster Response Mechanism / ဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်မှုယန္တရား

Disaster Risk / ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ

Disaster Risk Analysis / ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စိစစ်ချက်

Disaster Risk Assessment / ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးနိုင် ခြေဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ချက်

Disaster Risk Management / ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးနိုင် ခြေစီမံခန့်ခွဲမှု

Disaster Risk Reduction (Disaster reduction) / ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးနိုင် ခြေလျှော့ချရေး

Drill / ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခြင်း

Drought / မိုးခေါင်ခြင်း

E

Early Warning / ကြိုတင်သတိပေးခြင်း

Early Warning System / ကိုတင်သတိပေးစနစ်

Earthquake / ငလျင်

Ecosystem Services / သက်ရှိသက်မဲ့တို့အကျိုးစီးပွား တူပေါင်းစပ်မှု၏ရလာဒ်

EL Nino-Southern Oscillation Phenomenon / အယ်နီညိုဆိုသည့်လှိုင်းကြောင့် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်

Elements at Risk / အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သော သက်ရှိသက်မဲ့များ

Emergency / အရေးပေါ်အခြေအနေ

Emergency Kit / အရေးပေါ်သုံးပစ္စည်းများထည့် ထားသည့်အိတ်

Emergency Mangement / အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း

Emergency Preparedness / အရေးအပေါ်အခြေအနေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု

Emergency Services / အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များ

Environmental Degradation / သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းခြင်း

Environmental Impact Assessment (EIA) / သဘာဝဝန်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ချက်

Epidemic / ကပ်ရောဂါ

Erosion / တိုက်စားခြင်း

Evacuation / ဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်း

Exposure / ဘေးတွေ့နိုင်ခြေ

Exposure to climate change / ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲကြောင့် ထိခိုက်နိုင်မှု

Extensive Risk / ဘေးဖြစ်နိုင်ခြေများခြင်း

Extremely Vulnerable Individuals (EVI) / အထိခိုက်အလွယ်ဆုံးလူများ

F

Fires/Forest Fire (Wildfire) / မီး ၊ တောမီး

Flood / ရေလွှမ်းမှု

Forecast / ခန့်မှန်းချက်

G

Geographical Information System (GIS) / ပထဝီဝင်သတင်းအချက်အလက်စနစ်

Geological Hazard / ဘူမိဆိုင်ရာအန္တရာယ်

Geophysical Hazard / ဘူမိရူပဆိုင်ရာအန္တရာယ်

Greenhouses Gases / ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့

H

Hazard / ဘေးအန္တရာယ်

Hazard assessment / အန္တရာယ်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ချက်

Hazard Mapping / အန္တရာယ်ပြမြေပုံရေးဆွဲခြင်း

Hazard Resistant Standards / အန္တရာယ်ခံနိုင်ရည်စံချိန်စံညွှန်းများ

Household Disaster Plan / အိမ်ထောင်စုဘေးအန္တရာယ်စီမံချက်

Human-induced Hazard / လူကြောင့်ဖြစ်သောအန္တရာယ်

Humanitarian Principles / လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ

Hurricane / ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း

Hydrological Hazard / ရေနှင့်ဆိုင်သော

Hydrometerological Hazard / ဇလဗေဒနှင့် မိုးလေဝသဆိုင်ရာ အန္တရာယ်

I

IEC Material / ပညာပေးအထောက်အကူပစ္စည်းများ

Impact Assessment Tool / သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်နည်းလမ်းများ

Indigenous Knowledge / ဒေသအသိပညာ

Indigenous Technology / ဒေသသုံးနည်းပညာ

Information Management / သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု/ရေး/ခြင်း

Institutional Arrangement / အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစီမံထားရှိမှု

Institutional Development / အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

Intensive Risk / ပြင်းထန်သောဘေးဖြစ်နိုင်ခြေ

L

Land-use Planning / မြေအသုံးချမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

Landfall / ကုန်းတွင်းပိုင်းဝင်ရောက်ခြင်း

Landslide, Mudslides / မြေပြိုခြင်း

Lead Time / ကြိုတင်သိရှိရသည့်အချိန်

Liquefaction / သဲရည်ပျော်ခြင်း

M

Mainstreaming / ပင်မအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ဖော်ဆောင်ခြင်း

Maladaptation / လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်ခြင်း

Man-made disaster / လူကြောင့်ဖြစ်သောဘေးအန္တရာယ်

Meteorological Hazard / မိုးလေဝသဆိုင်ရာအန္တရာယ်

Millennium Development Goals (MDGs) / ထောင်စုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်

Mine Risk Education (MRE) Programme / မိုင်းအန္တရာယ်ပညာပေးအစီအစဉ်

Mitigation / ထိခိုက်မှုလျော့နည်းစေခြင်း

Mitigation of climate change / ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲကြောင့် ထိခိုက်မှု နည်းပါးသက်သာစေခြင်း

Mobilization / ဆော်သြစည်းရုံးခြင်း

N

National Platform for Disaster Risk Reduction / ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေလျှော့ချရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားရေးမူဝါဒလမ်းစဉ်

Natural Disaster / သဘာဝဘေး (အန္တရာယ်)

Natural Hazard / သဘာဝအန္တရာယ်

Non-structural Mitigation / သိရှိနားလည်ခြင်းဖြင့်ထိခိုက်မှုလျော့နည်းစေခြင်း

P

Participatory Disaster Risk Assessment (PDRA) / အများပူးပေါင်းပါဝင်သောဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေဆန်း စစ်အကဲဖြတ်ချက်

Plague / ပလိပ်ရောဂါ

Preparedness / ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

Prepositioning / ကြိုတင်နေရာချထားခြင်း

Prevention / ကိုတင်ကာကွယ်ခြင်း

Probability / ဖြစ်နိုင်ခြေ

Public Awareness / အများပြည်သူသတိပြု နားလည်ခြင်း

Public Information / အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်

R

Reconstruction / ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး

Recovery / ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်း

Rehabiliation / ပြန်လည်ထူထောင်ရေး

Relief / ကယ်ဆယ်ရေး

Relief Items / ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ

Relief Operation / ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း

Rescue / အသက်ကယ်ဆယ်ရေး

Resettlement / ပန်လည်နေရာချထားရေး

Residual Risk / ကျန်ရှိနိုင်သည့်ဘေးဖြစ်နိုင်ခြေ/ဘေးကြွင်း

Resilience / ခံနိုင်ရည်

Resource Mapping / အရင်းအမြစ် (လူ၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း) မြေပုံရေးဆွဲခြင်း

Response / တုံ့ပြန်မှု

Retrofitting / အားဖြည့်မွမ်းမံခြင်း

Risk / အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု

Risk / အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု

Risk assessment / အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှုအကဲဖြတ်ချက်

Risk Map / ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေပြမြေပုံ

Risk Transfer / ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလွှဲပြောင်းခြင်း

S

Safer access / ပိုမိုအန္တရာယ်ကင်းစွာရရှိနိုင်ခြင်း

Screening / ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း

Seismic Activity / ငလျင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု

Seismic Force / ငလျင်ဆိုင်ရာပြင်းအား

Sensitivity to climate change / ထိခိုက်လွယ်မှု

Simulation / သဏ္ဌန်တူလေ့ကျင့်ခြင်း

Slow-Onset Disaster / တဖြည်းဖြည်းချင်းကျရောက်သောဘေး(အန္တရာယ်)

Social Mapping / အဆောက်အအုံ၊ လူနေအိမ်ခြေနှင့် နေထိုင်သည့်လူမျိုးများအားမြေပုံရေးဆွဲခြင်း

Socio-natural Hazard / လူမှုစနစ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောသဘာဝအန္တရာယ်

Stockpiling / ပစ္စည်းသိုလှောင်ထားခြင်း

Storm / မုန်တိုင်း

Storm surge / မုန်တိုင်းဒီရေလှိုင်း

Structural Mitigation / ဆောက်လုပ်မှုဆိုင်ရာကြောင့်ထိခိုက်မှုလျော့နည်းစေခြင်း

Structural/Non-structural measures / ဆောက်လုပ်မှုဆိုင်ရာ၊ ဆောက်လုပ်မှုနှင့်မဆိုင်သောအစီအမံများ

Sudden-Onset Natural Disaster / ရုတ်တရက်ကျရောက်သောဘေးအန္တရာယ်

Sustainable Development / ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

T

Technological Disaster / နည်းပညာဆိုင်ရာကြောင့်ဖြစ်သော၊ ဘေး (အန္တရာယ်)

Technological Hazard / နည်းပညာဆိုင်ရာကြောင့်ဖြစ်သောအန္တရာယ်

Tornado / လေဆင်နှာမောင်း

Tropical Cyclones / အပူပိုင်းဒေသမုန်တိုင်းများ

Tsunami / ဆူနာမီရေလှိုင်း

Typhoon / တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း

U

Uncertainty / မသေချာမှု

V

Victims / ဘေးသင့်သူများ

Village Disaster Plan / ကျေးရွာဘေးအန္တရာယ်စီမံချက်

Volcanic Eruption / မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်း/မှု

Vulnerability / ထိခိုက်ခံရလွယ်မှု

Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) / ထိခိုက်ခံရလွယ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ချက်

Vulnerability Assessment / ထိခိုက်ခံရလွယ်မှုဆန်းစစ်ခြင်း

Vulnerability Map / ထိခိုက်ခံရလွယ်မှုပြမြေပုံ

Vulnerability Reduction / ထိခိုက်ခံရလွယ်မှုလျှော့ချရေး

Vulnerability to climate change / အန္တရာယ်ကို မကာကွယ်နိုင်မှု

W

Weather / မိုးလေဝသ

2 thoughts on “Weather / မိုးလေဝသ

Leave a Comment