ကဏ္ဍ (၆) ခု၏ လုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာ မူဝါဒ အကျဉ်းချုပ်အား ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

မကြာမီတွင် ထုတ်ပြန်ပေးတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၆-၂၀၃၀) တွင် ပါဝင်သည့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ (၆) ခု၏ မူဝါဒ အကျဉ်းချုပ်များအား MCCA website တွင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ရရှိဖတ်ရှိုနိုင်ပါသည်။ ဤ link တွင် ဝင်ရောက်၍ download ရယူနိုင်ပါသည်။

ထိုမဟာဗျူဟာသည် (၁) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊(၂) ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းသည့် ဂေဟစနစ်ဖြစ်စေရေး၊
(၃) စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်၍ ခံနိုင်ရည်ရှိသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ်များ၊ (၄) ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော မြို့ကြီးများ၊ (၅) ပြည်သူလူထုကျန်းမာရေးနှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း နှင့် (၆) ပညာရေးသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ စသည့် ကဏ္ဍ (၆) ခုအား လွှမ်းခြုံနိုင်ပါသည်။

MCCA library တွင် မြန်မာဘာသာပြန်အား မကြာမီ ဖတ်ရှုနိုင်ပါမည်။

Leave a Comment