မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိစေရေး

Screen Shot 2017-12-18 at 11.50.11
ယခုအခါ MCCA ၏ online library တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိစေနိုင်ရေး အတွက် မူဝါဒကောက်နုတ်ချက်အား ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည် သော ဖွင့်ဖြိုးတိုးတတ်မှုများအတွက် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍသည် မည်သည့်အတွက် ကြောင့် အရေးကြီးသော မဟာဗျူဟာတစ်ခုအနေဖြင့် ပါဝင်နေရပါသလဲ?
စက်ရုံများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ခံနိုင်ရည်ရှိစေရေးဆောင်ရွက်ရန် မည်သည့်အရာများ လိုအပ်သနည်း?
မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပုကလိဂ္ဂကဏ္ဍသည် မည်သည့် အခန်းမှ ပါဝင်သနည်း?
စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ အထည်အလိပ်ကဏ္ဍ၊ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍများတွင် အဓိက အသေးစိတ် ရေးသားထားသော မူဝါဒအသစ်များကို ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

Leave a Comment