သင်တို့၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း အသိပညာဗဟုသုတအား စစ်ဆေးကြည့်စေလိုပါသည်။

MCCA သည် မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း အသိပညာဗဟုသုတ ဆိုင်ရာ လေ့လာ ဆန်းစစ်ချက်အား facebook မှ တဆင့် မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဤလေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန် ဤ link ကို ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

အဖြေများအား မကြာမီအချိန်တွင် facebook နှင့် MCCA website တွင် ဖော်ပြပေးပါမည်။
မကြာမီ ရက်သတ္တပတ်တွင် ရလာဒ်အဖြေများကို လေ့လာဆန်းစစ်၍ ပြည်သူလူထုသို့ ထုတ်ပြန် ပေးပါမည်။

Leave a Comment